Договір-оферта

Договір-оферта

Договір-оферта на надання послуг хостингу

1. Терміни та визначення

2. Предмет оферти

3. Права та обов'язки сторін

4. Особливості надання технологічно пов'язаних послуг

5. Простий електронний підпис

6. Акцепт оферти та укладання договору

7. Термін дії та зміна умов оферти

8. Порядок розрахунків

9. Відповідальність Сторін

10. Повідомлення

11. Строк дії Договору. Порядок зміни та розірвання

12. Порядок вирішення спорів

13. Заключні умови

14. Реквізити виконавця

INTROSERV d.o.o., що називається надалі «Виконавець», висловлює намір укласти договір на надання послуг хостингу з фізичними особами на умовах цієї оферти.

1. Терміни та визначення

1.1. Оферта - цей текст є публічною офертою, опублікованою на Сайті https://introserv.com/ua/legal/agreement/.

1.2. Акцепт Оферти – це повне та безумовне прийняття Оферти шляхом виконання дій, зазначених у Розділі 6 Оферти.

1.3. Замовник – особа, яка прийняла Пропозицію та є Споживачем послуг хостингу за укладеним Договором.

1.4. Договір – це договір між Замовником та Виконавцем про надання послуг, який укладається шляхом Акцепту Оферти.

1.5. Послуги хостингу – це послуги, призначені для забезпечення обчислювальної потужності для розміщення інформації в інформаційній системі, яка постійно підключена до мережі Інтернет, та інші додаткові послуги, технологічно пов’язані з послугою хостингу.

1.6. Сайт – це набір програм для електронно-обчислювальних машин та іншої інформації, яку можна знайти в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет», яка призначена для відображення у браузері, доступ до якого здійснюється за допомогою доменного імені «ІНТРОСЕРВ. eu», а також його субдомени (домени третього та інших рівнів).

1.7. Додаток є результатом дій Замовника, що здійснюються з використанням програмного забезпечення Сайту або іншого програмного забезпечення, наданого Виконавцем, що відображає перелік послуг, які є обов’язковими для Виконавця. Заявка також є додатком та/або додатковою угодою до договору, що визначає або змінює перелік послуг, що надаються за встановленими тарифами.

1.8. Server Provisioning – це послуга хостингу, яка передбачає надання обчислювальної потужності на цілій фізичний комп’ютерний пристрій, який має певні фізично (структурно) обмежені характеристики та обмеження.

1.9. Надання віртуального сервера — це послуга хостингу, яка передбачає надання частини обчислювальної потужності фізичного обчислювального пристрою з певними обмеженнями, встановленими програмним забезпеченням.

1.10. Реєстраційні дані – це визначений Виконавцем перелік відомостей про Замовника, який зазначається під час реєстрації на Сайті, а також після реєстрації або в процесі виконання договору.

1.11. Розрахунковим періодом є календарний місяць надання послуг.

1.12. Облікові дані – це дані, які надаються Замовнику електронною поштою або через інше програмне забезпечення Виконавця з метою отримання доступу до послуг.

1.13. Клієнтська область сайту – це набір сторінок Сайту, доступ до яких можна отримати за допомогою облікових даних і відображення через браузер.

1.14. Компрометація облікових даних – це той факт, коли неавторизована особа намагається отримати доступ до облікових даних або є підозра в такій діяльності.

1.15. Загальні конфігурації обчислювальної потужності - це технологічно пов'язані послуги, які пов'язані з послугами хостингу і включають наступне: (1) встановлення операційної системи, (2) налаштування її основних конфігурацій та (або) (3) налаштування параметрів встановлену операційну систему, а також інші супутні послуги, попередньо погоджені Виконавцем відповідно до встановлених тарифів.

1.16. Тариф – це сукупність умов обслуговування Замовника, що включає перелік послуг, що надаються Замовнику, їх основні властивості, обмеження та вартість.

1.17. Бонусні одиниці є еквівалентом вартості послуг, нарахованих на розсуд Виконавця з метою проведення рекламних маркетингових заходів.

1.18. DoS-атака – це дії третіх осіб, спрямовані на доведення наданої Замовнику обчислювальної потужності або каналу зв’язку до точки збою їх нормальної роботи.

1.19. DDoS-атака — це DoS-атака, яка здійснюється з розподілених обчислювальних пристроїв.

2. Предмет оферти

2.1. Виконавець зобов'язується протягом терміну дії Договору за наявності технічної можливості на підставі Заявок Замовника надавати послуги хостингу згідно з встановленими тарифами, а Замовник зобов'язується оплачувати ці послуги.

2.2. Виконавець зобов'язується за винагороду вчиняти за дорученням Замовника дії від імені та за рахунок Замовника, а Замовник зобов'язується оплачувати ці послуги у разі, якщо можливість здійснення таких дій передбачена тарифами Виконавця. Зокрема, такі дії можуть належати реєстрація доменних імен, оформлення SSL сертифікатів, придбання програмних продуктів третіх осіб.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:
3.1.1. Вчасно надати Замовнику Облікові дані.
3.1.2. Забезпечити при наданні послуг безперебійну роботу обладнання та програмних засобів Виконавця не менше ніж 99% часу протягом місяця відповідно до засобів обліку часу безперебійної роботи Виконавця.
3.1.3. Інформувати Замовника про планові заходи, що проводяться, що тягнуть за собою тимчасове призупинення або погіршення якості надання послуг не пізніше, ніж за 5 (п'ять) годин до їх проведення, за винятком заходів, що мають терміновий характер і впливають на безпеку та функціональність технічних засобів, призначених для надання послуг.
3.1.4. Публікувати відомості про тарифи на Сайті не пізніше дня набуття ними чинності.

3.2. Замовник зобов'язаний:
3.2.1. Здійснити Реєстрацію, вказувати достовірні реєстраційні дані, своєчасно вносити до них зміни.
3.2.2. Забезпечити конфіденційне зберігання облікових даних та не допускати компрометації.
3.2.3. Протягом доби надати фотокопію паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, при отриманні відповідної вимоги від Виконавця.
3.2.4. Негайно повідомити Виконавця у разі втрати або наявності обґрунтованих підозр щодо порушення конфіденційності (компрометації) облікових даних.
3.2.5. Використовувати послуги відповідно до умов Договору та законодавства, а також не вчиняти таких дій:
• публікація чи передача будь-якої інформації, поширення якої суперечить нормам міжнародного права;
• публікація або передача неправомірно отриманої інформації, повністю або частково, захищеної авторськими та/або суміжними правами без дозволу власника прав;
• публікація або передача будь-якої інформації, що містить віруси або інші шкідливі компоненти;
• публікація чи передача матеріалів порнографічного характеру у разі, якщо законодавством держави, де здійснюється локація обчислювальної потужності, публікація чи передача таких матеріалів заборонена;
• масове розсилання рекламної та іншої інформації за допомогою електронної пошти без попереднього погодження з адресатом (спам);
• фальсифікація IP-адреси, а також інших ідентифікаційних даних, що використовуються в мережевих протоколах, під час передачі даних у мережі Інтернет;
• організація в комерційних цілях проксі-сервера або сервера віртуальної приватної мережі (VPN), а також встановлення в комерційних цілях програмного забезпечення, пов'язаного з проксі-серверами та VPN;
• утворення віртуальних валют (майнінг валют, за якими відсутнє забезпечення та юридично зобов'язані за ними суб'єкти: bitcoin та ін), крім як за попередньою письмовою згодою INTROSERV;
• вчинення дій, спрямованих на порушення нормального функціонування елементів Інтернету (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення);
• здійснення дій, спрямованих на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу мережі Інтернет (комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальшого використання такого доступу, а також знищення або модифікація даних на цьому ресурсі.
• використання мережних (IP) адрес у разі, якщо вони не виділялися виконавцем.
3.2.6. У разі пред'явлення претензій та/або вимог та/або позовів до Виконавця з боку третіх осіб, пов'язаних з порушенням Замовником будь-якого з зобов'язань, передбачених договором, Замовник самостійно вживає всіх необхідних заходів для врегулювання можливих спорів, при цьому Замовник зобов'язується повністю відшкодувати Виконавцю витрати та збитки, пов'язані з компенсацією вищезазначених вимог та/або претензій та/або позовів третіх осіб.
3.2.7. Протягом 12 годин видалити протиправну інформацію, відповідно до претензії третіх осіб.
3.2.8. Не переносити на Виконавця відповідальність за шкоду будь-якого роду, заподіяну третіми особами, що отримали доступ до ідентифікаційних параметрів та/або ресурсів Замовника з вини Замовника.
3.2.9. Самостійно забезпечуватиме зберігання необхідних резервних копій.

3.3. Замовник має право:
3.3.1. Будь-коли перевіряти хід та якість послуг, що надаються Виконавцем.
3.3.2. Розірвати Договір в односторонньому порядку, відшкодувавши при цьому Виконавцю фактично понесені ним витрати на виконання Договору на момент його розірвання.
3.3.3. Вимагати перерахунки у разі перерв у наданні послуг або під час надання послуг зі зниженою якістю у порядку, передбаченому Договором.

3.4. Виконавець має право:
3.4.1. На свій розсуд залучати третіх осіб до виконання Договору.
3.4.2. Змінювати вартість та параметри тарифів в односторонньому порядку не частіше ніж один раз на день (на основі коливань курсу валют).
3.4.3. Зупиняти протягом терміну дії цього Договору надання послуг хостингу на строк не більше восьми годин на місяць з метою проведення планового технічного обслуговування засобів зв'язку та іншого обладнання, яке використовується для їх надання.
3.4.4. Призупинити надання послуг повністю або частково, у разі порушення Замовником умов Договору.
3.4.5. Призупинити, заблокувати або заборонити використання програмного забезпечення Клієнта у випадку, якщо обслуговування такого програмного забезпечення призводить або може призвести до надзвичайних ситуацій, порушення системи безпеки або умов надання послуг.
3.4.6. Призупинити надання послуг повністю або частково, якщо навантаження, створюване наданою обчислювальною потужністю, а також навантаження, що надходить від вхідного або вихідного Інтернет-трафіку, створює неприйнятні умови для належної роботи технічних засобів Виконавця або загрожує впливати на якість та безпеку надання послуг іншим клієнтам Виконавця.
3.4.7. Через один календарний день, починаючи з моменту призупинення надання послуг, Виконавець зобов’язаний безповоротно видалити всі дані, які були надані Замовником.
3.4.8. Призупинити або обмежити надання послуги, якщо обсяг переданого трафіку перевищує обсяг, встановлений Тарифом.
3.4.9. Відмовити у прийнятті Заявки у разі відсутності технічної можливості з боку Виконавця, повідомивши про цей факт Замовника.

3.5. Виконавець не несе відповідальності за:
3.5.1. Якісне та безперебійне функціонування, наявність окремих сегментів Інтернету, які підтримуються сторонніми особами;
3.5.2. Доступність наданої Замовником інформації для всіх сегментів мережі Інтернет через деякі функціональні особливості цих сегментів, які підтримуються сторонніми особами;
3.5.3. Інформація, розміщена Замовником, потужність ПЗ, встановленого без участі Виконавця.
3.5.4. Ємність і сумісність програмного забезпечення, розробленого Замовником або третіми сторонами;
3.5.5. Потужність програмного забезпечення, наданого Виконавцем, у випадку, коли з вини замовника в програмне забезпечення внесено зміни;
3.5.6. доступ третіх осіб до конфіденційної інформації Замовника, у тому числі його облікових даних, а також щодо наслідків такого доступу, спричиненого з вини та недбалості Замовника;
3.5.7. Пошкодження будь-якого виду, завдані Клієнту внаслідок розкриття останнім його повноважень;
3.5.8. Збиток, заподіяний Замовнику в процесі виконання Договору, або невиконання (несвоєчасне виконання) Замовником умов Договору.
3.5.9. Цілісність та своєчасність резервного копіювання даних Замовника, а також якість, своєчасність та повнота вжитих Виконавцем заходів у разі DoS-атак.
3.5.10. Для своєчасного резервного копіювання.
3.5.11. Для достовірності реєстраційних даних, наданих Замовником, а також наслідків, пов’язаних із подальшим використанням цих даних.
3.5.12. Для працездатності сторонні програмні засоби, призначені для обміну даними в машиночитаемому форматі.

4. Особливості надання технологічно пов'язаних послуг


4.1. Технічна підтримка при наданні послуг хостингу є безкоштовною в частині надання загальної конфігурації обчислювальної потужності.
4.2. Виконавець здійснює технічну підтримку послуг на платній основі за встановленими тарифами або за вартістю, узгодженою Сторонами в окремому договорі.
4.3. До початку надання послуг технічної підтримки (адміністрування) за заявкою Замовника Замовник зобов'язаний зробити резервну копію даних, Виконавець у цьому випадку не несе відповідальності за втрату даних.
4.4. Надання дискового простору для зберігання резервних копій здійснюється за встановленими тарифами, Замовник самостійно визначає перелік, забезпечує збір та передачу файлів на зберігання резервних копій.
4.5. Виконавець забезпечує захист від DDoS на основі типових рішень осіб, на території яких розташована обчислювальна потужність. Виконавець не гарантує повноту DDoS-захисту, що надається згідно з тарифами. Виконавець самостійно визначає ступінь фільтрації DDoS-трафіку залежно від технічних можливостей. У разі виявлення DoS-атак, Замовник зобов'язаний самостійно вжити заходів щодо їх своєчасного усунення, зменшити можливу шкоду, заподіяну цими атаками.
4.6. Щодо виконання Договору, Виконавець надає право на безкоштовне використання програмного забезпечення Веб-сайту з метою ознайомлення з інформацією про надані послуги, процесом подання Заявок на надання, зміну та припинення послуг, інформацією про листування з Виконавцем, інформація про управління персональними даними.
4.7. Дозволяється знаходити на момент видачі кожну додаткову IP-адресу в офіційних спам-базах у кількості не більше 5 (п’яти) баз. Якщо на момент видачі IP-адреса знаходиться в 6 (шести) і більше спам-базах, вона буде замінена безкоштовно. В іншому випадку IP-адреса не буде змінено, і кошти не повертатимуться.
4.8. Основну IP-адресу сервера можна знайти в необмеженій кількості офіційних спам-баз. Якщо основну IP-адресу знайдено в спам-базах, IP-адреса не буде замінено, і кошти за замовлення не повертаються.

5. Простий електронний підпис

5.1. Простий електронний підпис при документообігу між Сторонами застосовується та має юридичну силу при подачі Заявок, листування з питань надання послуг, здійснення технічної підтримки, направлення сторонам повідомлень за Договором.
5.2. Документи, які можуть бути підписані простим електронним підписом, згідно з умовами цього договору, є рівнозначними документам на паперових носіях, підписаним власноручним підписом.
5.3. Простим електронним підписом є Логін, під яким здійснюється вхід до Клієнтської зони сайту. Логін визначається під час реєстрації у складі реєстраційних даних, переданих Замовнику.
5.4. Дії, вчинені на Сайті під наданим Замовнику Логіном, визначаються як дії, вчинені Замовником.
5.5. Пароль для доступу до Клієнтської зони сайту є ключем простого електронного підпису. Пароль створюється Замовником під час реєстрації, або може бути створений з дотриманням принципів конфіденційності Виконавцем та передано Замовнику.
5.6. Порядок видачі простого електронного підпису працівникам Виконавця або залученим третім особам визначається Виконавцем самостійно.
5.7. Факт формування простого електронного підпису підтверджується у вигляді введення пароля для доступу до необхідної функціональності Сайту.
5.8. Сторони зобов'язуються самостійно забезпечувати конфіденційність свого ключа простого електронного підпису, забезпечувати безпеку та надійність його зберігання та використання, безпеку програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється доступ до Клієнтської зони сайту.
5.9. Сторони самостійно відповідають за наслідки недотримання конфіденційності при використанні ключа простого електронного підпису.
5.10. Час, протягом якого не дотримується конфіденційності при використанні ключа простого електронного підпису однієї зі Сторін, не є підставою для невиконання зобов'язань за Договором.
5.11. У разі втрати доступу до всіх або окремих елементів облікових даних Замовник у можливо короткий термін зобов'язаний здійснити скидання пароля (ключа простого електронного підпису) з використанням функції Сайту відновлення пароля або звернутися до Виконавця за його відновленням, якщо така функція Сайту виявилася недоступною.

6. Акцепт оферти та укладання договору

6.1. Особа, яка має намір зробити акцепт Оферти, має сформувати та подати первинну Заявку на надання послуг через Веб-інтерфейс Сайту.
6.2. З метою формування первинної Заявки на надання послуг особа, яка має намір зробити Акцепт Оферти, зобов'язана надати достовірні відомості про себе шляхом заповнення реєстраційних даних через запропоновану Виконавцем веб-форму в процесі оформлення первинної Заявки.
6.3. Після надсилання первинної Заявки з реєстраційними даними Виконавець здійснює реєстрацію Замовника та подану Заявку.
6.4. Моментом акцепту оферти є момент реєстрації Замовника та поданої ним Заявки Замовника відповідно до засобів обліку (журналювання) Виконавця.
6.5. Інформація про факт акцепту оферти надсилається Замовнику електронною поштою, вказаною в момент подання Первинної заявки, після акцепту Оферти Замовник автоматично перенаправляється в Клієнтську зону сайту.
6.6. Неотримання підтвердження про прийняття Оферти або вказівки помилкових даних у момент подання первинної заявки не є підставою для визнання Договору неукладеним.

7. Термін дії та зміна умов оферти

7.1. Оферта набирає чинності з моменту опублікування на Сайті Виконавця та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.
7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни до умов Оферти або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд.
7.3. Дія, що підтверджує відгук Оферти, є зняття її з публікації на Сайті.

8. Порядок розрахунків

8.1. При виконанні договору встановлено авансову систему платежів згідно з опублікованими тарифами без виставлення рахунку.
8.2. Тарифи Виконавця опубліковані на Сайті за наступними адресами (основні сторінки публікації тарифів):
8.2.1. Тарифи для надання Серверів: https://introserv.com/ua/products/server-prices/.
8.2.2. Тарифи для надання Віртуальних Серверів: https://introserv.com/ua/products/vps-prices/.
8.2.3. Зміна тарифів під час проведення спеціальних стимулюючих заходів (акцій), і навіть умови проведення акцій .
8.3. Окремі тарифні умови можуть бути опубліковані на інших сторінках Сайту, якщо про це є вказівка ​​на основній сторінці публікації тарифів.
8.4. Уточнений опис тарифу, умови його застосування вказується на окремій сторінці Сайту відповідно до опублікованого Інтернет-посилання на основній сторінці публікації тарифів.
8.5. Вартість тарифів зазначається у таких валютах: Євро, долар США.
8.6. Замовник самостійно визначає валюту платежу, виходячи з правових критеріїв, що діють в юрисдикції Замовника.
8.7. Оплата послуг може бути здійснена з використанням програмних засобів Сайту або без нього.
8.8. У разі здійснення оплати без використання програмних засобів Сайту Замовник зобов'язаний надати квитанцію про оплату з відмітками банківської (платіжної) організації. У разі надання такої квитанції своєчасне надходження коштів не гарантується.
8.9. У разі здійснення перерахунків за надані послуги кошти витрачаються на надання послуг Виконавця в інші періоди.
8.10. Повернення коштів здійснюється протягом семи днів на підставі відповідного запиту Замовника.
8.11. Повернення коштів здійснюється тим способом, яким Замовник здійснив останній платіж за вирахуванням комісійних зборів банківських чи інших платіжних організацій. За відсутності можливості повернення коштів у такий же спосіб з причин, що не залежать від Виконавця, повернення проводиться на банківський рахунок фізичної особи.
8.12. У разі, якщо платіж, за яким запитано повернення, здійснено способом, який не передбачає надання інформації про платника Виконавцю (криптовалюти, чеки, оплата переказом тощо), для цілей повернення Замовник надає документи, що підтверджують здійснення платежу.
8.13. При відмові від замовленої та оплаченої послуги сума за поточний Розрахунковий період поверненню не підлягає.
8.14. У випадку, якщо Замовник здійснив оплату одночасно більш ніж за один Розрахунковий період, при відмові від замовленої та оплаченої послуги сума за поточний Розрахунковий період не підлягає поверненню.
8.15. Невитрачені кошти, що є на особовому рахунку, підлягають поверненню у разі розірвання Договору.
8.16. При розрахунку суми, що підлягає поверненню за замовлені та оплачені послуги, заліку за надані послуги підлягає сума на основі помісячної плати, встановленої для відповідного тарифу за вирахуванням комісійних платежів банківських та інших платіжних організацій.
8.17. Нараховані бонусні одиниці в кошти не конвертуються, висновку не підлягають.

9. Відповідальність Сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до умов останнього, а в частині, яка не врегульована Договором – чинним законодавством.
9.2. Замовнику відомі найважливіші функціональні властивості послуг. Замовник несе ризик відповідності програмного забезпечення, що використовується за Договором, своїм потребам. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, які виникли внаслідок неналежного виконання або неможливості виконання Договору, якщо такі збитки не виникли з вини Виконавця.
9.3. У зв'язку з використанням комп'ютерного та іншого обладнання, каналів зв'язку та/або програм для електронних обчислювальних машин (ЕОМ), що належать третім особам, при виконанні договору, Сторони погоджуються з тим, що Виконавець не несе відповідальності за будь-які затримки, переривання, прямий та непрямий збитки або втрати, що виникають через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні та/або програмах для ЕОМ, або внаслідок інших об'єктивних технологічних причин, а також внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб, проблем при передачі даних або з'єднанні, перебоїв в електроживленні, що відбулися не з вини Виконавця.
9.4. У разі порушення умови про гарантований час безперебійної роботи Виконавець здійснює перерахунок за надані послуги на підставі звернення Замовника та за наявності провини Виконавця.
9.5. Перерахунок послуг, пов'язаний з працездатністю обладнання, може бути здійснений лише за той період часу, який перевищив гарантований час працездатності обладнання.
9.6. Відповідальність Виконавця за невиконання зобов'язань за цим Договором не може перевищувати вартості виконання Договору за один календарний місяць.

10. Повідомлення

10.1. Замовник погоджується отримувати від Адміністрації на зазначені під час реєстрації контакти інформаційні електронні повідомлення електронною поштою або телефоном про важливі події, що плануються або відбуваються у зв'язку з виконанням договору.

10.2. За бажанням Замовника, вираженим шляхом надання відповідної інформації у Клієнтській зоні сайту, інформаційні електронні повідомлення можуть дублюватися на облікові записи месенджерів або соціальних мереж, якщо Виконавцем організовано таку взаємодію з відповідним Інтернет-сервісом.
10.3. Адміністрація має право використовувати інформаційні електронні повідомлення для інформування Користувача про можливості Сайту, послуги, акції та спеціальні пропозиції, новини компанії, якщо Замовником не виражена відмова від їх отримання шляхом вказівки через відповідну форму в Клієнтській зоні сайту.

11. Строк дії Договору. Порядок зміни та розірвання

11.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє безстроково.
11.2. При розірванні цього Договору з будь-яких підстав його положення застосовуватимуться до відносин Сторін до повного закінчення взаємних розрахунків.
11.3. Договір може бути розірваний за згодою сторін.
11.4. Договір може бути розірваний за ініціативою Виконавця у позасудовому порядку у разі несплати послуг протягом двох місяців з моменту їх припинення.

12. Порядок вирішення спорів

12.1. У разі порушення умов цього Договору з боку Виконавця, Замовник зобов'язується надіслати претензію у строк не пізніше ніж за 7 (сім) днів з дати виявлення таких порушень. Виконавець має право не приймати до розгляду претензії, спрямовані Замовником пізніше за вищевказаний термін. Виконавець зобов'язується дати у відповідь претензію Замовника терміном пізніше 10 (десяти) робочих днів із дати її отримання.
12.2. Спори з оплати Замовником заборгованості, простроченої більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, можуть бути передані до Арбітражного суду без дотримання досудового порядку вирішення спору.
12.3. У разі якщо Сторони не досягнуть згоди у претензійному порядку, у випадках, передбачених договором, спір передається на розгляд до суду відповідно до процесуального законодавства.

13. Заключні умови

13.1. Адміністрація сайту при виконанні Договору автоматично обробляє дані, передбачені міжнародними протоколами обміну даних з метою доступу до Сайту через Інтернет, а також ідентифікації технічної сесії користувача, включаючи, але не обмежуючись: IP-адреса, MAC-адреса, ID пристрою, IMEI, MEID, дані з cookies, інформація про браузер, операційну систему, час доступу.
13.2. Будь-які повідомлення, дозволені та (або) необхідні за Договором, повинні надсилатися Сторонами електронною поштою з адрес та за адресами, зазначеними Замовником у реєстраційних даних, Виконавцем на Сайті. Повідомлення вважається доставленим з моменту його отримання повідомленою Стороною.
13.3. Сторони зобов'язуються самостійно та своєчасно перевіряти кореспонденцію, відправлену вищезазначеними способами.
13.4. Умови цієї оферти не поширюються на відносини з юридичними особами чи індивідуальними підприємцями.
13.5. Не вступаючи у суперечність із зазначеним вище, Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, прийняття правових актів, пожежу, стихійні лиха, страйки, цивільні хвилювання, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованими, які можуть вплинути на виконання Договору.
13.6. У частині, не врегульованій офертою, на взаємовідносини Виконавця та Замовника поширюються положення Угоди, як відносини між Адміністрацією сайту та Користувачем відповідно.

14. Реквізити виконавця

INTROSERV d.o.o.
Адреса: Litostrojska Cesta 44a, Ljubljana, 1000, Slovenija
Податковий номер (VAT) SI 58195076
Реєстраційний номер 6406700000
info@introserv.com
+386 1 8888 276