Pogodba-ponudba

Pogodba-ponudba

Ponudba za sklenitev pogodbe za izvajanje gostovanja

1. Pogoji in opredelitve

2. Predmet ponudbe

3. Pravice in obveznosti pogodbenic

4. Značilnosti zagotavljanja tehnološko povezanih storitev

5. Preprost elektronski podpis

6. Sprejem ponudbe in sklenitev pogodbe

7. Obdobje veljavnosti in spremembe pogojev ponudbe

8. Postopek plačila

9. Odgovornosti pogodbenic

10. Obvestila

11. Trajanje pogodbe. Postopek spremembe in prenehanje veljavnosti

12. Postopek reševanja sporov

13. Končne določbe

14. Podrobnosti o izvajalcu

INTROSERV d. o. o. v nadaljevanju "Izvajalec", izraža namen, da na podlagi pogojev te ponudbe sklene pogodbo o storitvah za zagotavljanje storitev spletnega gostovanja s posameznik

1. Pogoji in opredelitve

1.1. Ta Ponudba je dokument, ki predstavlja javno ponudbo, oblavljeno na interneti povezav https://introserv.com/sl/legal/agreement/.
1.2. Sprejem Ponudbe je popolno in brezpogojno sprejetje Ponudbe z izvajanjem dejanj, določenih v 6. točki Ponudbe. 
1.3. Naročnik je oseba, ki je sprejela Ponudbo in je potrošnik storitev gostovanja po sklenjeni Pogodbi.
1.4. Pogodba je pogodba med Naročnikom in Izvajalcem za opravljanje storitev, ki se sklene s sprejemom Ponudbe.
1.5. Storitve gostovanja so storitve za zagotavljanje računalniške moči za vnašanje informacij v informacijski sistem, ki je trajno povezan z internetom ter druge dodatne storitve, ki so tehnološko povezane s to storitvijo.
1.6. Spletno mesto je sklop programov za elektronske računalnike in druge informacije, ki jih lahko najdemo v informacijskem in telekomunikacijskem omrežju, imenovanem "Internet", ki je namenjeno za prikaz v brskalniku, do katerega se dostopa z uporabo domene "INTROSERV" ter njegovih poddomen (domene tretje in druge ravni).
1.7. Prijava je rezultat Naročnikovih dejanj, izvedenih z uporabo programske opreme spletnega mesta ali druge programske opreme, ki jo ponuja Izvajalec in odraža obseg storitev, ki so za Izvajalca obvezne. Prijava je tudi priloga in/ali dodatni sporazum, povezan s Pogodbo, ki določa ali spreminja obseg storitev, ki se zagotavljajo po ustaljenih tarifah.
1.8. Zagotavljanje strežnika je storitev gostovanja, ki pomeni zagotavljanje računalniške moči na celotni fizični računalniški napravi, ki ima določene fizično (strukturno) omejene značilnosti.
1.9. Zagotavljanje virtualnega strežnika je storitev gostovanja, ki pomeni zagotavljanje dela računalniške moči fizične računalniške naprave z nekaterimi omejitvami, ki jih določa programska oprema.
1.10. Podatki o registraciji so seznam informacij o Naročniku, ki jih določi Izvajalec in so navedeni med registracijo na spletnem mestu, kot tudi po registraciji ali v postopku izvrševanja pogodbe.
1.11. Obračunsko obdobje je koledarski mesec opravljanja storitev.
1.12. Poverilnice so podatki, ki jih Naročnik prejme po elektronski pošti ali prek druge programske opreme Izvajalca z namenom dostopa do storitev.
1.13. Naročnikovo območje spletnega mesta je nabor strani spletnega mesta, do katerih je mogoče dostopati z uporabo poverilnic in jih prikazati v brskalniku.
1.14. Ogrožanje poverilnic je dejanje, ko poskuša nepooblaščena oseba dostopati do poverilnic ali obstaja sum takšne dejavnosti.
1.15. Splošne konfiguracije računalniške moči so tehnološko povezane storitve, ki so povezane s storitvami gostovanja in vključujejo naslednje: namestitev operacijskega sistema, nastavitev njegovih osnovnih konfiguracij in (ali) prilagoditev parametrov nameščenega operacijskega sistema ter tudi druge storitve, povezane z zagotavljanjem možnosti uporabe storitev, za katere se je Izvajalec predhodno dogovoril v skladu z določenimi tarifami.
1.16. Tarifa je sklop pogojev za storitve za Naročnike, ki vključujejo seznam storitev, ki se zagotavljajo Naročniku, njihove osnovne lastnosti, omejitve in cena.
1.17. Bonusne enote so enakovredne stroškam storitev, nastalim po presoji Izvajalca za izvajanje promocijskih marketinških dejavnosti.
1.18. DoS napadi so dejanja tretjih oseb, katerih namen je pripeljati računalniško moč ali komunikacijski kanal, ki je bil poslan Stranki, do odpovedi njihovega običajnega delovanja.
1.19. DDoS napad je DoS napad, izveden iz porazdeljenih računalniških naprav.

2. Predmet ponudbe

2.1 Izvajalec se zavezuje, da bo v času veljavnosti Pogodbe zagotavljal storitve gostovanja v skladu z določenimi tarifami, če je to tehnično izvedljivo na podlagi prijav Naročnika, Naročnik pa se zavezuje, da bo te storitve plačal.
2.2. Izvajalec se zavezuje, proti plačilu izvajati dejanja v imenu Naročnika in na njegov račun, Naročnik pa se zavezuje, da bo plačal te storitve pod pogojem da so takšna dejanja predvidena v tarifah Izvajalca. Takšna dejanja lahko vključujejo zlasti registracijo domenskih imen, izdajo SSL potrdil ter nakup programskih izdelkov tretjih oseb.

3. Pravice in obveznosti pogodbenic

3.1. Izvajalec je dolžan:
3.1.1. Naročniku pravočasno zagotoviti poverilnice.
3.1.2. Pri zagotavljanju storitev zagotoviti nemoteno delovanje opreme in programske opreme Izvajalca vsaj 99% časa v obdobju enega meseca v skladu s sredstvi za beleženje časa nemotenega delovanja Izvajalca.
3.1.3. Naročnika obvestiti o načrtovanih aktivnostih, ki lahko začasno prekinejo storitve ali poslabšajo kakovost izvajanja storitev, najpozneje 5 (pet) ur pred njihovo izvedbo, razen v primeru izvajanja nujnih aktivnosti, ki vplivajo na varnost in funkcionalnost tehničnih sredstev, namenjenih opravljanju storitev.
3.1.4. Na spletnem mestu objaviti informacije o tarifah najpozneje na dan, ko vstopijo v veljavo.

3.2. Naročnik je dolžan:
3.2.1. Opraviti registracijo, navesti točne podatke o registraciji in jih pravočasno spremeniti.
3.2.2. Zagotoviti zaupno shranjevanje poverilnic in preprečiti njihovo ogrožanje.
3.2.3. V 24 urah po prejemu ustrezne zahteve Izvajalca predložiti fotokopijo potnega lista ali drugega osebnega dokumenta.
3.2.4. Nemudoma obvestiti Izvajalca v primeru izgube podatkov ali če obstaja utemeljen sum glede kršitve zaupnosti (ogrožanja) poverilnic.
3.2.5. Uporabljati storitve v skladu s pogoji Pogodbe in zakonodaje in tudi ne (izvajati naslednjih dejanj):
• objava ali širjenje kakršnih koli informacij, katerih širjenje je v nasprotju z normami mednarodnega prava;
• objava ali širjenje nezakonito pridobljenih informacij, v celoti ali delno zaščitenih z avtorskimi in/ali sorodnimi pravicami brez dovoljenja imetnika osebnih podatkov • objava ali širjenje kakršnih koli informacij, ki vsebujejo viruse ali druge škodljive komponente;
• objava ali širjenje gradiv pornografske narave v primeru, da je objava ali prenos takšnih materialov prepovedana z zakonodajo države, v kateri se nahaja računalniška moč;
• množično pošiljanje oglaševalskih in drugih informacij po elektronski pošti brez predhodnega dogovora z naslovnikom (neželena pošta);
• ponarejanje IP naslova in drugih identifikacijskih podatkov, ki se uporabljajo v omrežnih protokolih, pri prenosu podatkov po internetu;
• organizacija proxy strežnika, strežnika virtualnega zasebnega omrežja (VPN) ter namestitev programske opreme na gostiteljski račun, ki je povezana s proxy strežniki in VPN;
• oblikovanje virtualnih valut (rudarstvo valut, za katere ni zavarovanja, in subjekti, ki so zanje pravno zavezani: bitcoin itd.), razen s predhodnim pisnim soglasjem INTROSERV;
• izvajanje ukrepov, usmerjenih k motenju normalnega delovanja elementov interneta (računalniki, druga oprema ali programska oprema);
• izvajanje ukrepov za pridobitev nepooblaščenega dostopa do internetnega vira (računalnik, druga oprema ali informacijski vir), nadaljnja uporaba takega dostopa, pa tudi uničenje ali spreminjanje podatkov na tem viru.
• uporaba omrežnih (IP) naslovov, če jih ni dodelil Izvajalec.
3.2.6. V primeru pritožb in/ali zahtev in/ali zahtevkov do Izvajalca s strani tretjih oseb, povezanih s kršitvijo katere koli obveznosti, predvidene v pogodbi s strani Naročnika, mora Naročnik samostojno sprejeti vse potrebne ukrepe za reševanje morebitnih sporov, hkrati pa se Naročnik zaveže, da bo Izvajalcu v celoti povrnil stroške in izgube, povezane s kompenzacijo za zgoraj navedene zahteve in/ali pritožbe in/ali zahtevke tretjih oseb. 3.2.7. V roku 12 ur izbrisati nezakonite podatke glede na prejete zahtevke tretjih oseb.
3.2.8. Ne prenašati odgovornosti na Izvajalca za kakršno koli škodo, ki jo povzročijo tretje osebe, ki so po krivdi Naročnika dobile dostop do identifikacijskih parametrov in/ali do virov Naročnika.
3.2.9. Sam zagotoviti varno shranjevanje vseh potrebnih varnostnih kopij.

3.3. Naročnik ima pravico:
3.3.1. Kadar koli preveriti napredek in kakovost storitev, ki jih izvaja Izvajalec.
3.3.2. Enostransko prekiniti Pogodbo, hkrati pa Izvajalcu povrniti dejanske stroške, ki so nastali zaradi izvršitve Pogodbe v času njene odpovedi.
3.3.3. Zahtevati ponovni izračun v primeru prekinitev opravljanja storitev ali v primeru nizke kakovosti izvajanja storitev na način, predpisan s Pogodbo.

3.4. Izvajalec ima pravico:
3.4.1. Po lastni presoji v izvajanje Pogodbe vključiti tretje osebe.
3.4.2. Cene in parametre tarif spremeniti enostransko največ enkrat na dan (glede na nihanja deviznega tečaja).
3.4.3. V času veljavnosti te Pogodbe začasno ustaviti izvajanje storitev gostovanja za obdobje, ki ne presega osem ur na mesec, kar je potrebno za načrtovano vzdrževanje komunikacijske opreme in redno vzdrževanje komunikacijskih podpornih storitev.
3.4.4. V celoti ali delno začasno ustaviti izvajanje storitev, če Naročnik krši pogoje Pogodbe.
3.4.5. Začasno ustaviti, blokirati ali prepovedati uporabo programske opreme Naročnika v primeru, da vzdrževanje takšne programske opreme vodi ali lahko vodi v izredne razmere, kršitev varnostnega sistema ali pogojev za opravljanje storitev.
3.4.6. V celoti ali delno začasno ustavi izvajanje storitev, če obremenitev, ki jo ustvarja računalniška moč, kot tudi obremenitev, ki prihaja iz dohodnega ali odhodnega internetnega prometa, ustvarja nesprejemljive pogoje za pravilno delovanje tehničnih sredstev Izvajalca ali ogroža kakovost in varnost zagotavljanja storitev drugim strankam Izvajalca.
3.4.7. Po enem koledarskem dnevu od trenutka začasne prekinitve storitve je Izvajalec dolžan nepreklicno izbrisati vse podatke, ki jih je posredoval Naročnik.
3.4.8. Začasno ustaviti ali omejiti izvajanje storitev, če obseg opravljenega prometa presega obseg opravljanih storitev, določenega s tarifo.
3.4.9. Zavrniti sprejem prijave v primeru pomanjkanja tehnične sposobnosti in o tem obvestiti Naročnika.

3.5. Izvajalec ni odgovoren:
3.5.1. Za kakovostno in nemoteno delovanje ter dostopnost nekaterih segmentov interneta, ki jih podpirajo tretje osebe;
3.5.2. Za razpoložljivost informacij, ki jih Naročnik objavi za vse segmente interneta, zaradi posebnosti delovanja segmentov, ki jih podpirajo tretje osebe;
3.5.3. Za informacije, ki jih objavi Naročnik ter zmogljivost programske opreme, nameščene brez sodelovanja Izvajalca.
3.5.4. Za zmogljivost in združljivost programske opreme, ki jo je razvil Naročnik ali tretje osebe;
3.5.5. Za zmogljivost programske opreme, ki jo zagotovi Izvajalec, v primeru, če so bile po krivdi Naročnika izvedene spremembe programske opreme;
3.5.6. Za dostop tretjih oseb do zaupnih informacij Naročnika, vključno s poverilnicami, pa tudi do posledic takega dostopa, ki je posledica krivde in malomarnosti Naročnika;
3.5.7. Za kakršno koli škodo, ki jo je Naročnik utrpel zaradi razkritja svojih poverilnic;
3.5.8. Za škodo, povzročeno Naročniku v postopku izpolnjevanja Pogodbe, ali neizpolnjevanja (nepravočasnega izpolnjevanja) pogodbenih pogojev s strani Naročnika.
3.5.9. Za celovitost in pravočasnost varnostnega kopiranja podatkov Naročnika ter kakovost, pravočasnost in popolnost ukrepov, ki jih izvaja Izvajalec v primeru DoS napadov.
3.5.10. Za pravočasno varnostno kopiranje.
3.5.11. Za zanesljivost registracijskih podatkov, ki jih je zagotovil Naročnik in za posledice, povezane z nadaljnjo uporabo teh podatkov.
3.5.12. Za zmogljivost programskih orodij tretjih oseb, namenjenih izmenjavi podatkov v strojno berljivi obliki.

4. Značilnosti zagotavljanja tehnološko povezanih storitev

4.1. Tehnična podpora pri zagotavljanju storitev gostovanja je brezplačna v smislu zagotavljanja splošne konfiguracije računalniške moči.
4.2. Izvajalec zagotavlja tehnično podporo za storitve proti plačilu v skladu z določenimi tarifami ali po cenah, o katerih se Pogodbenici dogovorita v ločenem sporazumu.
4.3. Pred začetkom izvajanja storitev tehnične podpore (upravljanja) na podlagi naročnikove prijave mora Naročnik narediti varnostno kopijo podatkov, Izvajalec pa v tem primeru ni odgovoren za izgubo podatkov.
4.4. Zagotavljanje prostora na disku za shranjevanje varnostnih kopij je zagotovljeno po uveljavljenih tarifah, Naročnik samostojno določi seznam, zagotavlja zbiranje in prenos datotek za varnostno kopiranje.
4.5. Izvajalec zagotavlja DDoS zaščito na podlagi standardnih rešitev oseb, na ozemlju katerih je računalniška moč. Izvajalec ne jamči za popolnost DDoS zaščite, zagotovljene v skladu s tarifami. Izvajalec samostojno določa stopnjo filtriranja DDoS prometa, odvisno od tehničnih zmožnosti. V primeru zaznavanja DoS napadov je Naročnik dolžan samostojno sprejeti ukrepe za njihovo pravočasno odpravo, da zmanjša morebitno škodo, ki jo ti napadi povzročijo.
4.6. V zvezi z izvajanjem Pogodbe Izvajalec podeljuje pravico do brezplačne uporabe programske opreme spletnega mesta za seznanitev z informacijami o opravljenih storitvah, oddajo vloge za zagotavljanje, spremembo in prenehanje storitev, korespondenco z Izvajalcem ter upravljanja posredovanih osebnih podatkov.

5. Preprost elektronski podpis

5.1 Za pretok dokumentov med Pogodbenicama se uporablja preprost elektronski podpis, ki ima pravno veljavo pri oddaji prijav, korespondenci o vprašanjih opravljanja storitev, tehnični podpori in pošiljanju obvestil Pogodbenicam v skladu s Pogodbo.
5.2. Dokumenti, ki jih je mogoče podpisati s preprostim elektronskim podpisom, so v skladu s pogoji te Pogodbe enakovredni papirnatim dokumentom, podpisanim z lastnoročnim podpisom.
5.3. Preprost elektronski podpis je Login, ki se uporablja za vstop v naročnikovo območje na spletnem mestu. Login se določi med registracijo kot del registracijskih podatkov, ki se posredujejo Naročniku.
5.4. Dejanja, izvedena na spletnem mestu z uporabo Logina, dodeljenega Naročniku, so opredeljena kot dejanja, ki jih izvede Naročnik.
5.5. Geslo za dostop do naročnikovega območja na spletnem mestu je ključ za preprost elektronski podpis. Geslo ustvari Naročnik med registracijo ali pa ga lahko v skladu z načeli zaupnosti ustvari Izvajalec in ga prenese Naročnika.
5.6. Postopek izdaje preprostega elektronskega podpisa zaposlenim pri Izvajalcu ali vpletenim tretjim osebam določi Izvajalec samostojno.
5.7. Dejstvo oblikovanja preprostega elektronskega podpisa potrjujemo z vnosom gesla za dostop do zahtevane funkcionalnosti spletnega mesta.
5.8. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta neodvisno zagotavljali zaupnost svojega ključa za preprost elektronski podpis, varnost in zanesljivost njegovega shranjevanja in uporabe ter varnost programske opreme, prek katere se izvaja dostop do naročnikovega območja na spletnem mestu.
5.9. Pogodbenici sta sami odgovorni za posledice nespoštovanja zaupnosti pri uporabi ključa za preprost elektronski podpis.
5.10. Čas, v katerem se pri uporabi ključa za preprost elektronski podpis ene od Pogodbenic ne upošteva zaupnost, ne more biti razlog za neizpolnjevanje obveznosti iz Pogodbe.
5.11. V primeru izgube dostopa do vseh ali posameznih elementov poverilnic je Naročnik dolžan ponastaviti geslo (ključ za preprost elektronski podpis) s pomočjo funkcije »obnovitev gesla« na spletnem mestu ali se za njegovo ponastavitev/obnovitev obrniti na Izvajalca, če take funkcije na spletnem mestu ni bila na voljo.

6. Sprejem ponudbe in sklenitev pogodbe

6.1. Oseba, ki namerava sprejeti Ponudbo, mora prek spletnega vmesnika spletnega mesta oblikovati in oddati začetno prijavo za opravljanje storitev.
6.2. Za oblikovanje začetne prijave za opravljanje storitev mora oseba, ki namerava sprejeti Ponudbo, zagotoviti zanesljive podatke o sebi z izpolnitvijo registracijskih podatkov prek spletnega obrazca, ki ga je predlagal Izvajalec v postopku izpolnjevanja prvotne prijave.
6.3. Po pošiljanju začetne prijave z registracijskimi podatki bo Izvajalec registriral Naročnika in predloženo vlogo.
6.4. Trenutek sprejema Ponudbe je trenutek registracije Naročnika in njegove vloge, ki jo vloži v skladu s sredstvi beleženja (evidentiranja) Izvajalca.
6.5. Informacije o dejstvu sprejetja ponudbe se pošljejo Naročniku po elektronski pošti, ki je določena v času oddaje začetne prijave, po sprejetju Ponudbe pa se Naročnik samodejno preusmeri na naročnikovo območje na spletnem mestu. 6.6. V primeru, da potrditev o sprejemu Ponudbe ni prejeta ali v primeru navedbe napačnih podatkov v času vložitve prvotne vloge, to ne pomeni, da Pogodba ni sklenjena.

7. Obdobje veljavnosti in spremembe pogojev ponudbe

7.1 Ponudba začne veljati od trenutka objave na spletnem mestu Izvajalca in je veljavna, dokler Izvajalec Ponudbe ne umakne.
7.2 Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli po lastni presoji spremeni pogoje Ponudbe ali Ponudbo umakne.
7.3. Dejanje, ki potrjuje umik Ponudbe, je odstranitev s spletnega mesta.

8. Postopek plačila

8.1. Po sklenitvi Pogodbe je bil v skladu z objavljenimi tarifami vzpostavljen sistem predplačil brez izdajanja računov.
8.2. Tarife Izvajalca so objavljene na spletnem mestu na naslednjih naslovih (glavne strani za objavo tarif)
8.3. Ločeni tarifni pogoji se lahko objavijo na drugih straneh spletnega mesta, če so že omenjeni na glavni strani objave tarif.
8.4. Posodobljeni opis tarife in pogoji za njeno uporabo so navedeni na ločeni strani spletnega mesta na internetni povezavi, objavljeni na glavni strani objave tarif.
8.5. Cene tarif so navedene v naslednjih valutah: ameriški dolar, evro in ruski rubelj.
8.6. Naročnik samostojno določa valuto plačila na podlagi pravnih meril, ki veljajo po veljavnem pravu Naročnika.
8.7. Plačilo storitev je mogoče izvesti s programsko opremo spletnega mesta ali brez nje.
8.8. V primeru plačila brez uporabe programske opreme spletnega mesta je Naročnik dolžen predložiti potrdilo o plačilu z oznakami bančne (plačilne) organizacije. Če tako potrdilo ni predloženo, pravočasno prejemanje denarnih sredstev ni zagotovljeno.
8.9. V primeru ponovnega izračuna za opravljene storitve se sredstva porabijo za opravljanje storitev Izvajalca v drugih obdobjih.
8.10. Vračila se izvedejo v roku sedmih dni na podlagi ustrezne zahteve Naročnika.
8.11. Vračila se izvedejo na enak način, kot je Naročnik izvedel zadnje plačilo, zmanjšano za provizijo bančnih ali drugih plačilnih organizacij. Če sredstev ni mogoče vrniti na enak način iz razlogov, na katere Izvajalec ne more vplivati, se vrnejo na bančni račun fizične osebe.
8.12. V primeru, da je bilo plačilo, za katero se zahteva vračilo, izvedeno na način, ki Izvajalcu ne daje nobenih informacij o plačniku (kriptovalute, čeki, plačilo s prenosom itd.), mora Naročnik za namen vračila predložiti dokumente, ki potrjujejo plačilo.
8.13. V primeru odpovedi naročene in plačane storitve je znesek za tekoče obračunsko obdobje nepovraten.
8.14. V primeru, da je Naročnik hkrati plačal več kot eno obračunsko obdobje, pri preklicu naročene in plačane storitve, znesek za tekoče obračunsko obdobje ni vračljiv.
8.15. Neporabljena sredstva na osebnem računu so predmet povračila v primeru prenehanja veljavnosti Pogodbe.
8.16. Pri izračunu zneska, ki ga je treba vrniti za naročene in plačane storitve, je dobropis za opravljene storitve odvisen od zneska, ki temelji na mesečni proviziji, določeni za ustrezno tarifo, zmanjšani za provizije bančnih in drugih plačilnih organizacij.
8.17. Nabrane bonusne enote se ne pretvorijo v gotovino in jih ni mogoče dvigniti

9. Odgovornosti pogodbenic

9.1. Pogodbenici sta odgovorni za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje svojih obveznosti po tej Pogodbi v skladu s pogoji slednje, del, ki ga Pogodba ne ureja, pa ureja veljavna zakonodaja.
9.2. Naročnik pozna najpomembnejše funkcionalne lastnosti ponujenih storitev. Naročnik nosi tveganje ustreznosti programske opreme, uporabljene v skladu s Pogodbo, njegovim potrebam. Izvajalec ni odgovoren za kakršno koli izgubo, ki bi nastala zaradi nepravilnega izvajanja ali nezmožnosti izvajanja pogodbe, če take izgube niso nastale po krivdi Izvajalca.
9.3. V zvezi z uporabo računalniške in druge opreme, komunikacijskih kanalov in/ali programov za elektronske računalniške stroje (računalnike naprave), ki so v lasti tretjih oseb, se Pogodbenici pri izvajanju pogodbe strinjata, da Izvajalec ni odgovoren za kakršne koli zamude, prekinitve, neposredno in posredno škodo ali izgubo, ki izhajajo iz okvar katere koli elektronske ali mehanske opreme in/ali računalniških programov za elektronske računalniške stroje ali iz drugih objektivnih tehnoloških razlogov, kot posledica dejanj ali opustitev tretjih oseb, težave s prenosom ali povezavo podatkov ali izpad električne energije, ki se niso zgodili po krivdi Izvajalca.
9.4. V primeru kršitve pogoja zajamčene neprekinjene uporabe je Izvajalec odgovoren za ponovni izračun opravljenih storitev na podlagi zahteve Naročnika, če je za prekinitev delovanja kriv Izvajalec.
9.5. Ponovni izračun storitev, povezanih z obratovalnostjo opreme, se lahko izvede samo za obdobje, ki je preseglo zajamčeni čas delovanja opreme.
9.6. Odgovornost Izvajalca za neizpolnjevanje obveznosti po tej Pogodbi ne sme presegati stroškov izpolnitve Pogodbe enega koledarskega meseca.

10. Obvestila

10.1. Naročnik se strinja, da bo od Upravitelja na med registracijo navedena elektronski naslov ali telefon prejel okrožna e-poštna sporočila, ki vsebujejo pomembne informacije o trenutnih ali načrtovanih dogodkih, povezanih z izvajanjem Pogodbe.
10.2. Na zahtevo Naročnika, ki se izrazi z zagotavljanjem ustreznih informacij na naročnikovem območju spletnega mesta, se lahko krožna e-poštna sporočila podvojijo na računih neposrednih sporočil ali družbenih omrežjih, če je Izvajalec organiziral takšno interakcijo z ustrezno internetno storitvijo.
10.3. Upravitelj ima pravico uporabiti krožna e-poštna sporočila, da Uporabniku posreduje informacije o posebnih značilnostih spletnega mesta, opravljenih storitvah, promocijah in posebnih ponudbah, novicah podjetja, če jih Naročnik ne zavrne, tako da navede svojo odločitev v ustrezni obliki na naročnikovem območju spletnega mesta.

11. Trajanje pogodbe. Postopek spremembe in prenehanje veljavnosti

11.1. Ta Pogodba začne veljati z dnem sklenitve in velja za nedoločen čas.
11.2. Po prenehanju veljavnosti te Pogodbe iz katerega koli razloga se njene določbe uporabljajo za odnose med Pogodbenicama do zaključka medsebojnih poravnav.
11.3. Pogodba se lahko odpove po sporazumu Pogodbenic.
11.4. Pogodba se lahko prekine na pobudo Izvajalca izvensodno v primeru neplačila storitev v roku dveh mesecev od datuma njihove začasne prekinitve.

12. Postopek reševanja sporov

12.1. V primeru kršitve te Pogodbe s strani Izvajalca mora Naročnik zahtevek poslati najkasneje v 7 (sedmih) dneh od datuma ko zazna takšne kršitve. Izvajalec ima pravico, da ne upošteva zahtevkov, ki jih je Naročnik poslal kasneje kot v zgoraj navedenem roku. Izvajalec mora na zahtevek Naročnika odgovoriti najpozneje v 10 (desetih) delovnih dneh od datuma prejema zahtevka.
12.2. Spori o zapadlih plačilih Naročnika, zapadli več kot 30 (trideset) koledarskih dni, se lahko prenesejo na arbitražno sodišče brez upoštevanja predhodnega postopka za reševanje spora.
12.3. Če se Pogodbenici v pritožbenem postopku ne sporazumeta, se v primerih, predvidenih s pogodbo, spor predloži sodišču v sodno obravnavo v skladu s civilnim procesnim pravom.

13. Končne določbe

13.1. Pri izvajanju Pogodbe Upravitelj spletnega mesta samodejno obdela podatke, ki so bili posredovani prek mednarodnega protokola za izmenjavo podatkov, da omogoči spletni dostop do spletnega mesta prek interneta, pa tudi za identifikacijo uporabniške seje, vključno, vendar ne omejeno na: IP naslov, MAC naslov, ID naprave, IMEI, MEID, podatki iz piškotkov, podatki o brskalniku, operacijskem sistemu, času dostopa.
13.2. Vsa obvestila, ki jih ta Pogodba zahteva ali dovoljuje, Pogodbenici pošljeta po elektronski pošti z naslovov in na naslove, ki jih je Naročnik navedel v Registru podatkov na spletnem mestu Izva trenutka, ko ga prejme obveščena Pogodbenica.
13.3. Obe Pogodbenici se zavezujeta, da bosta neodvisno in ažurno preverili poslano korespondenco po zgoraj omenjenih metodah.
13.4. Pogoji te Ponudbe ne veljajo za odnose s pravnimi osebami ali samostojnimi podjetniki.
13.5. Brez nasprotovanja zgoraj navedenemu, Izvajalec ne odgovarja za kršitev pogojev Pogodbe, če takšno kršitev povzročijo nepredvidljive okoliščine, na katere oseba ne more vplivati (višja sila) in vključujejo: ukrepe državnih organov, sprejetje pravnih aktov, požare, naravne nesreče, stavke, civilne nemire, izgrede in druge okoliščine, ki niso omejene na zgoraj omenjeni seznam, ki lahko vpliva na izvajanje Pogodbe.
13.6. V delu, ki ga ponudba ne ureja, se za odnose med Izvajalcem in Naročnikom ter za odnose med Upraviteljem spletnega mesta in Uporabnikom, uporabljajo določbe Uporabniškega sporazuma

14. Podatki izvajalca

INTROSERV d.o.o.
Naslov: Tehnološki park 24, Ljubljana, 1000, Slovenija
Davčna številka (VAT) SI 58195076
Matična številka 6406700000
info@introserv.com
+386 1 8888 276